Giới thiệu khóa học

Tiếng Anh tiểu học _ Khóa học Luyện tập Tương tác toàn diện theo chương trình Bộ GD & ĐT

Ôn tập kiến thức; thực hành các dạng bài tập tương tác, trải nghiệm học tập theo cách mới...

Nội dung khóa học

+  GIỚI THIỆU: TIẾNG ANH TIỂU HỌC TƯƠNG TÁC TOÀN DIỆN
Bài giảng
00:00
 English Basic 2 _ Classroom language | Ngôn ngữ lớp học | Các loại câu
Xem trước
 English Basic 2 _ Imperative Sentences | Câu mệnh lệnh
03:08
 English Basic 2 _ Affirmative Sentences | Câu khẳng định
 English Basic 2 _ Negative Sentences | Câu phủ định
 English Basic 2 _ Present Simple Tense | Thì Hiện tại đơn
10:19
 English Basic 2 _ Present Continuous | Thì Hiện tại tiếp diễn
05:28
 English Basic 2 _ Past Simple Tense | Thì Quá khứ đơn
23:16
 English Basic 2 _ Future Simple Tense | Thì Tương lai đơn
 English Basic 2 _ Modal Verbs | Động từ tình thái
11:39
 English Basic 2 _ Singular nouns + Plural nouns | Danh từ số ít + Danh từ số nhiều
05:48
 English Basic 2 _ Types of Pronouns | Đại từ
04:23
 English Basic 2 _ Personal Pronouns | Đại từ nhân xưng
 English Basic 2 _ Demonstrative Pronouns + Interrogative Pronouns | Đại từ chỉ định + Đại từ nghi vấn
 English Basic 2 _ Possessive Adjectives + Possessive Pronouns | Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu
 English Basic 2 _ Adjectives + Adverbs | Tính từ và trạng từ
08:49
 English Basic 2 _ Numberals + Ordinal Numbers + Cardinal Numbers | Các chữ số, số thứ tự, số đếm
10:06
 English Basic 2 _ Prepositions | Giới từ
04:50
 English Basic 2 _ Common Prepositions Use | Những cách sử dụng giới từ phổ biến
 English Basic 2 _ Conjunctions | Liên từ
 English Basic 2 _ Articles | Mạo từ
 Topic 1A. MY SCHOOL
Xem trước
 Topic 1B
Xem trước
 Testing HTML code from NEW Liveworksheets 29.7.23
 Topic 2A. MY HOUSE
Xem trước
 Topic 2B
Xem trước
 Topic 3A. MY TOYS
Xem trước
 Topic 3B
Xem trước
 Topic 4A. MY PETS
Xem trước
 Topic 4B
Xem trước
 Topic 5A. WHAT ARE THEY DOING?
Xem trước
 Topic 5B
Xem trước
 Topic 6A. SCHOOL SUBJECTS
Xem trước
 Topic 6B
Xem trước
 Topic 7A. FOOD
Xem trước
 Topic 7B
Xem trước
 Topic 8A. CLOTHING
Xem trước
 Topic 8B
Xem trước
 Topic 9A. ADDRESS
Xem trước
 Topic 9B
Xem trước
 Topic 10A. BIRTHDAY PARTY
Xem trước
 Topic 10B
Xem trước
 Topic 11A. LEARN ENGLISH
 Topic 11B
 Topic 12A. AT THE ZOO
 Topic 12B
 Topic 13A. LEISURE TIME
 Topic 13B
 Topic 14A. MY FUTURE CAREER
 Topic 14B
 Topic 15A. PLACES TO GO
 Topic 15B
 Topic 16A. COUNTRYSIDE AND CITY
 Topic 16B
 Topic 17A. NATIONS AND NATIONALITIES
 Topic 17B
 Topic 18A. FAMILY HISTORY
 Topic 18B
 Topic 19A. PEOPLE
 Topic 19B
 Topic 20A. WHY WE LIKE EACH OTHER
 Topic 20B
 Topic 21A. I CAN DESCRIBE MY ROUTINE
 Topic 21B
 Topic 22A. I CAN TALK ABOUT MONEY
 Topic 22B
 Topic 23A. I CAN TALK ABOUT WEATHER
 Topic 23B
 Topic 24A. AT THE CHEMIST'S
 Topic 24B
 Topic 25A. I CAN ORDER IN A RESTAURANT
 Topic 25B
 Topic 26A. CUSTOMER AND WAITER
 Topic 26B
 Topic 27A. OUT OF TOWN
 Topic 27B
 Topic 28A. ROAD TRAFFIC
 Topic 28B
 Topic 29A. I CAN DESCRIBE THE COUNTRYSIDE
 Topic 29B
 Topic 30A. HOUSES
 Topic 30B
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

TIẾNG ANH TIỂU HỌC NEW (Full bài giảng, bài tập..)

499,000 đ
12 tháng
Đăng ký