Giới thiệu khóa học

Tiếng Anh tiểu học _ Khóa học Luyện tập Tương tác toàn diện theo chương trình Bộ GD & ĐT

Ôn tập kiến thức; thực hành các dạng bài tập tương tác, trải nghiệm học tập theo cách mới...

Nội dung khóa học

+  GIỚI THIỆU: TIẾNG ANH TIỂU HỌC TƯƠNG TÁC TOÀN DIỆN
Bài giảng
00:00
 English Basic 2 _ Classroom language | Ngôn ngữ lớp học | Các loại câu
Xem trước
 English Basic 2 _ Imperative Sentences | Câu mệnh lệnh
03:08
 English Basic 2 _ Affirmative Sentences | Câu khẳng định
 English Basic 2 _ Negative Sentences | Câu phủ định
 English Basic 2 _ Present Simple Tense | Thì Hiện tại đơn
10:19
 English Basic 2 _ Present Continuous | Thì Hiện tại tiếp diễn
05:28
 English Basic 2 _ Past Simple Tense | Thì Quá khứ đơn
23:16
 English Basic 2 _ Future Simple Tense | Thì Tương lai đơn
 English Basic 2 _ Modal Verbs | Động từ tình thái
11:39
 English Basic 2 _ Singular nouns + Plural nouns | Danh từ số ít + Danh từ số nhiều
05:48
 English Basic 2 _ Types of Pronouns | Đại từ
04:23
 English Basic 2 _ Personal Pronouns | Đại từ nhân xưng
 English Basic 2 _ Demonstrative Pronouns + Interrogative Pronouns | Đại từ chỉ định + Đại từ nghi vấn
 English Basic 2 _ Possessive Adjectives + Possessive Pronouns | Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu
 English Basic 2 _ Adjectives + Adverbs | Tính từ và trạng từ
08:49
 English Basic 2 _ Numberals + Ordinal Numbers + Cardinal Numbers | Các chữ số, số thứ tự, số đếm
10:06
 English Basic 2 _ Prepositions | Giới từ
04:50
 English Basic 2 _ Common Prepositions Use | Những cách sử dụng giới từ phổ biến
 English Basic 2 _ Conjunctions | Liên từ
 English Basic 2 _ Articles | Mạo từ
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

TIẾNG ANH TIỂU HỌC NEW (Full bài giảng, bài tập..)

499,000 đ
12 tháng
Đăng ký