Giới thiệu khóa học

Lý do nên lựa chọn khóa học
 • Chương trình được thiết kế khoa học trang bị kiến thức cả 4 kỹ năng, song song củng cố phát âm, từ vựng và ngữ pháp cho các em học sinh
 • Được truy cập hệ thống học liệu trực tuyến đa dạng, phong phú với các bài thực hành trên máy, tự động chấm điểmđánh giá
 • Tăng cường thời gian thực hành và luyện nói tiếng Anh cả trên lớp lẫn ở nhà, cải thiện phát âm, kỹ năng nói, giúp các em tự tintự nhiên hơn trong sử dụng tiếng Anh
 • Bố mẹ thường xuyên được cập nhật về tiến bộ của con trong suốt khóa học
 • Sở hữu khóa học suốt đời
Mục tiêu khóa học
 • Nắm vững từ vựng và ngữ pháp cơ bản
 • Phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ bản
 • Giúp các em học sinh tiểu học làm quen với tiếng Anh
 • Khuyến khích em học sinh sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống
Cấu trức khóa học
 • 30 chủ đề tiếng anh thiết yếu
 • Luyện nghe và nói
 • Tổng hợp ngữ pháp tiểu học
Thời gian học
 • Học mọi lúc mọi nơi với quyền truy cập suốt đời

Hỗ trợ 

 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7

Nội dung khóa học

+  30 CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH THIẾT YẾU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC _ 30 ESSENTIAL TOPICS
64 Bài giảng
19:55
 WELCOME TO MY SCHOOL Hãy đến trường em
Xem trước
12:00
 Topic 1A. MY SCHOOL Trường em
Xem trước
 Topic 1B
 Topic 2A. MY HOUSE
Xem trước
 Topic 2B
 Topic 3A. MY TOYS
Xem trước
 Topic 3B
 Topic 4A. MY PETS
Xem trước
 Topic 4B
 Topic 5A. WHAT ARE THEY DOING?
Xem trước
 Topic 5B
 Topic 6A. SCHOOL SUBJECTS
Xem trước
 Topic 6B
 Topic 7A. FOOD
Xem trước
 Topic 7B
 Topic 8A. CLOTHING
Xem trước
 Topic 8B
 Topic 9A. ADDRESS
Xem trước
 Topic 9B
 Topic 10A. BIRTHDAY PARTY
Xem trước
 Topic 10B
 Topic 11A. LEARN ENGLISH
Xem trước
 Topic 11B
 Topic 12A. AT THE ZOO
 Topic 12B
 Topic 13A. LEISURE TIME
 Topic 13B
 Topic 14A. MY FUTURE CAREER
Xem trước
 Topic 14B
Xem trước
 Topic 15A. PLACES TO GO
Xem trước
 Topic 15B
Xem trước
 Topic 16A. COUNTRYSIDE AND CITY
 Topic 16B
 Topic 17A. NATIONS AND NATIONALITIES
 Topic 17B
 Topic 18A. FAMILY HISTORY
 Topic 18B
 Topic 19A. PEOPLE
 Topic 19B
 Topic 20A. WHY WE LIKE EACH OTHER
 Topic 20B
 Topic 21A. I CAN TALK ABOUT WEATHER
 Topic 21B
07:55
 English Basic 1 _ The weather | Thời tiết (bổ sung cho buổi 28/7)
Xem trước
 Topic 22A. I CAN TALK ABOUT MONEY
 Topic 22B
 WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER? TEST 1
 WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? TEST 2
 Topic 23A. I CAN DESCRIBE MY ROUTINE
Xem trước
 Topic 23B
 Topic 24A. AT THE CHEMIST'S
 Topic 24B
 Topic 25A. I CAN ORDER IN A RESTAURANT
 Topic 25B
 Topic 26A. CUSTOMER AND WAITER
 Topic 26B
 Topic 27A. OUT OF TOWN
 Topic 27B
 Topic 28A. ROAD TRAFFIC
 Topic 28B
 Topic 29A. I CAN DESCRIBE THE COUNTRYSIDE
 Topic 29B
 Topic 30A. HOUSES
 Topic 30B
 English Basic 2 _ Classroom language | Ngôn ngữ lớp học | Các loại câu
Xem trước
 English Basic 2 _ Imperative Sentences | Câu mệnh lệnh
Xem trước
03:08
 English Basic 2 _ Affirmative Sentences | Câu khẳng định
Xem trước
 English Basic 2 _ Negative Sentences | Câu phủ định
Xem trước
 English Basic 2 _ Present Simple Tense | Thì Hiện tại đơn
Xem trước
10:19
 English Basic 2 _ Present Continuous | Thì Hiện tại tiếp diễn
05:28
 English Basic 2 _ Past Simple Tense | Thì Quá khứ đơn
23:16
 English Basic 2 _ Future Simple Tense | Thì Tương lai đơn
 English Basic 2 _ Modal Verbs | Động từ tình thái
11:39
 English Basic 2 _ Singular nouns + Plural nouns | Danh từ số ít + Danh từ số nhiều
05:48
 English Basic 2 _ Types of Pronouns | Đại từ
04:23
 English Basic 2 _ Personal Pronouns | Đại từ nhân xưng
Xem trước
 English Basic 2 _ Demonstrative Pronouns + Interrogative Pronouns | Đại từ chỉ định + Đại từ nghi vấn
 English Basic 2 _ Possessive Adjectives + Possessive Pronouns | Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu
 English Basic 2 _ Adjectives + Adverbs | Tính từ và trạng từ
08:49
 English Basic 2 _ Numberals + Ordinal Numbers + Cardinal Numbers | Các chữ số, số thứ tự, số đếm
10:06
 English Basic 2 _ Prepositions | Giới từ
04:50
 English Basic 2 _ Common Prepositions Use | Những cách sử dụng giới từ phổ biến
 English Basic 2 _ Conjunctions | Liên từ
 English Basic 2 _ Articles | Mạo từ
 100 TÌNH HUỐNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1-10
Xem trước
29:33

Nội dung khóa học

+  30 CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH THIẾT YẾU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC _ 30 ESSENTIAL TOPICS
64 Bài giảng
19:55
 WELCOME TO MY SCHOOL Hãy đến trường em
Xem trước
12:00
 Topic 1A. MY SCHOOL Trường em
Xem trước
 Topic 1B
 Topic 2A. MY HOUSE
Xem trước
 Topic 2B
 Topic 3A. MY TOYS
Xem trước
 Topic 3B
 Topic 4A. MY PETS
Xem trước
 Topic 4B
 Topic 5A. WHAT ARE THEY DOING?
Xem trước
 Topic 5B
 Topic 6A. SCHOOL SUBJECTS
Xem trước
 Topic 6B
 Topic 7A. FOOD
Xem trước
 Topic 7B
 Topic 8A. CLOTHING
Xem trước
 Topic 8B
 Topic 9A. ADDRESS
Xem trước
 Topic 9B
 Topic 10A. BIRTHDAY PARTY
Xem trước
 Topic 10B
 Topic 11A. LEARN ENGLISH
Xem trước
 Topic 11B
 Topic 12A. AT THE ZOO
 Topic 12B
 Topic 13A. LEISURE TIME
 Topic 13B
 Topic 14A. MY FUTURE CAREER
Xem trước
 Topic 14B
Xem trước
 Topic 15A. PLACES TO GO
Xem trước
 Topic 15B
Xem trước
 Topic 16A. COUNTRYSIDE AND CITY
 Topic 16B
 Topic 17A. NATIONS AND NATIONALITIES
 Topic 17B
 Topic 18A. FAMILY HISTORY
 Topic 18B
 Topic 19A. PEOPLE
 Topic 19B
 Topic 20A. WHY WE LIKE EACH OTHER
 Topic 20B
 Topic 21A. I CAN TALK ABOUT WEATHER
 Topic 21B
07:55
 English Basic 1 _ The weather | Thời tiết (bổ sung cho buổi 28/7)
Xem trước
 Topic 22A. I CAN TALK ABOUT MONEY
 Topic 22B
 WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER? TEST 1
 WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? TEST 2
 Topic 23A. I CAN DESCRIBE MY ROUTINE
Xem trước
 Topic 23B
 Topic 24A. AT THE CHEMIST'S
 Topic 24B
 Topic 25A. I CAN ORDER IN A RESTAURANT
 Topic 25B
 Topic 26A. CUSTOMER AND WAITER
 Topic 26B
 Topic 27A. OUT OF TOWN
 Topic 27B
 Topic 28A. ROAD TRAFFIC
 Topic 28B
 Topic 29A. I CAN DESCRIBE THE COUNTRYSIDE
 Topic 29B
 Topic 30A. HOUSES
 Topic 30B
 English Basic 2 _ Classroom language | Ngôn ngữ lớp học | Các loại câu
Xem trước
 English Basic 2 _ Imperative Sentences | Câu mệnh lệnh
Xem trước
03:08
 English Basic 2 _ Affirmative Sentences | Câu khẳng định
Xem trước
 English Basic 2 _ Negative Sentences | Câu phủ định
Xem trước
 English Basic 2 _ Present Simple Tense | Thì Hiện tại đơn
Xem trước
10:19
 English Basic 2 _ Present Continuous | Thì Hiện tại tiếp diễn
05:28
 English Basic 2 _ Past Simple Tense | Thì Quá khứ đơn
23:16
 English Basic 2 _ Future Simple Tense | Thì Tương lai đơn
 English Basic 2 _ Modal Verbs | Động từ tình thái
11:39
 English Basic 2 _ Singular nouns + Plural nouns | Danh từ số ít + Danh từ số nhiều
05:48
 English Basic 2 _ Types of Pronouns | Đại từ
04:23
 English Basic 2 _ Personal Pronouns | Đại từ nhân xưng
Xem trước
 English Basic 2 _ Demonstrative Pronouns + Interrogative Pronouns | Đại từ chỉ định + Đại từ nghi vấn
 English Basic 2 _ Possessive Adjectives + Possessive Pronouns | Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu
 English Basic 2 _ Adjectives + Adverbs | Tính từ và trạng từ
08:49
 English Basic 2 _ Numberals + Ordinal Numbers + Cardinal Numbers | Các chữ số, số thứ tự, số đếm
10:06
 English Basic 2 _ Prepositions | Giới từ
04:50
 English Basic 2 _ Common Prepositions Use | Những cách sử dụng giới từ phổ biến
 English Basic 2 _ Conjunctions | Liên từ
 English Basic 2 _ Articles | Mạo từ
 100 TÌNH HUỐNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1-10
Xem trước
29:33

Đăng ký khóa học

30 chủ đề từ vựng thiết yếu tiếng Anh tiểu học

30 topics

Miễn phí Đăng ký