Giới thiệu khóa học

Bằng cách học hỏi từ một Giám khảo IELTS chính thức, bạn sẽ:

- Nắm được những thông tin quan trọng để vượt qua band điểm 5.5 IELTS

- Học kỹ năng Viết IELTS một cách tập trung và hiệu quả

- Gia đình của bạn sẽ ngạc nhiên với điểm IELTS cao của bạn.

Nội dung khóa học

 Section 61: Introduction to Academic Writing Task 2
03:09
 Section 62: Academic Task 2 Band Descriptors
06:18
 Section 63: Essay structure & Writing a Background Statement
06:44
 Section 64: Writing a Thesis Statement
05:00
 Section 65: Writing Body Paragraphs Part 1
05:54
 Section 66: Writing Body Paragraphs Part 2
04:44
 Section 67: Writing a Conclusion
02:32
 Section 68: Academic Task 2 Question Types Part 1
05:45
 Section 69: Academic Task 2 Question Types Part 2
07:08
 Section 70: Band Descriptors Revisited
02:58
 Section 71: Making a Plan Part 1
03:38
 Section 72: Making a Plan Part 2
05:22
 Section 73: Overview of Tenses
03:07
 Section 74: Present Perfect Tense Part 1
05:08
 Section 75: Present Perfect Tense Part 2
04:11
 Section 76: Present Perfect Continuous Tense
04:24
 Section 77: Past Perfect Tense
03:26
 Section 78: Present Continuous Tense
04:51
 Section 79: Academic Task 2 Vocabulary Overview
03:04
 Section 80: Vocabulary to Starting an Essay
05:59
 Section 81: Vocabulary to End the Introduction
06:19
 Section 82: Vocabulary to Start the Conclusion
02:39
 Section 83: Vocabulary for Opinions
03:36
 Section 84: Vocabulary for Generalizing and Specifying
04:18
 Section 85: Vocabulary for Examples, Reasons and Causes
03:53
 Section 86: Vocabulary for Logical Links
02:49
 Section 87: Building a Full Essay 1 Part 1
06:49
 Section 88: Building a Full Essay 1 Part 2
06:03
 Section 89: Building a Full Essay 2 Part 1
06:07
 Section 90: Building a Full Essay 2 Part 2
05:05

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

599,000 đ
12 tháng
Đăng ký