Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ giúp học viên khắc phục những lỗi sai hay gặp phải khi làm bài IELTS Listening như là:
  • Nhầm lẫn giữa các từ đồng âm với nhau.
  • Mất tập trung khi không nghe được câu trả lời đúng.
  • Quên kiểm tra lại câu trả lời.
Những nội dung bạn sẽ được học:
  • Nắm chắc các dạng câu hỏi sẽ gặp trong đề.
  • Nâng cao kỹ năng nhận diện các từ khóa và dự đoán đáp án.
  • Bổ sung các từ vựng học thuật trong IELTS Listening Part 3,4.
  • Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và cấu trúc phức tạp.

Nội dung khóa học

+  DẠNG BÀI LISTENING
132 Bài giảng
2:15:13
 MOCK TEST - IELTS LISTENING
 LETTERS AND NUMBERS 1A (video)
36:24
 LETTERS AND NUMBERS - PRECLASS 01
 LETTERS AND NUMBERS - PRECLASS 02
 LETTERS AND NUMBERS - ON CLASS
 LETTERS AND NUMBERS - PRACTICE
Xem trước
 SHORT ANSWER - PRECLASS
 SHORT ANSWER - PRECLASS [DICTATION]
 SHORT ANSWER - PRECLASS (KEY)
 SHORT ANSWER - ON CLASS
 SHORT ANSWER - ON CLASS [DICTATION]
 SHORT ANSWER - ON CLASS (KEY)
 PRACTICE 1 - SHORT ANSWER
 PRACTICE 1 - SHORT ANSWER [DICTATION]
 PRACTICE 2 - SHORT ANSWER
 PRACTICE 2 - SHORT ANSWER [DICTATION]
 FORM COMPLETION - PRECLASS 01
 FORM COMPLETION - PRECLASS 01 [DICTATION]
 FORM COMPLETION - PRECLASS 02
 FORM COMPLETION - PRECLASS 02 [DICTATION]
 FORM COMPLETION - PRECLASS (KEY)
 FORM COMPLETION - ON CLASS
 FORM COMPLETION - ON CLASS [DICTATION]
 FORM COMPLETION - ON CLASS 02
 FORM COMPLETION - ON CLASS 02 [DICTATION]
 FORM COMPLETION - ON CLASS (KEY)
 FORM COMPLETION - PRACTICE 1
 FORM COMPLETION - PRACTICE 1 [DICTATION]
 FORM COMPLETION - PRACTICE 2
 FORM COMPLETION - PRACTICE 2 [DICTATION]
 FORM COMPLETION - PRACTICE 3
 FORM COMPLETION - PRACTICE 3 [DICTATION]
 NOTE - PRECLASS 01
 NOTE - PRECLASS 01 [DICTATION]
 NOTE - PRECLASS 02
 NOTE - PRECLASS 02 [DICTATION]
 NOTE - PRECLASS (KEY)
 NOTE - ONCLASS
 NOTE - ONCLASS [DICTATION]
 NOTE - PRACTICE 1
  NOTE - PRACTICE 1 [DICTATION]
 NOTE - PRACTICE 2
 NOTE - PRACTICE 2 [DICTATION]
 NOTE - PRACTICE 3
 NOTE - PRACTICE 3 [DICTATION]
 TABLE - PRECLASS 01
 TABLE - PRECLASS 01 [DICTATION]
 TABLE - PRECLASS 02
 TABLE - PRECLASS 02 [DICTATION]
 TABLE - PRECLASS (KEY)
 TABLE - ONCLASS
 TABLE - ONCLASS [DICTATION]
 TABLE - ONCLASS (KEY)
 TABLE - PRACTICE 1
 TABLE - PRACTICE 1 [DICTATION]
 TABLE - PRACTICE 2
 TABLE - PRACTICE 2 [DICTATION]
 SUMMARY COMPLETION 6A (video)
18:42
 SUMMARY COMPLETION - PRECLASS 01
 SUMMARY COMPLETION - PRECLASS 01 [DICTATION]
 SUMMARY COMPLETION - PRECLASS 02
 SUMMARY COMPLETION - PRECLASS 02 [DICTATION]
 SUMMARY COMPLETION - PRECLASS (KEY)
 SUMMARY COMPLETION - ONCLASS
 SUMMARY COMPLETION - PRACTICE 1
 SUMMARY COMPLETION - PRACTICE 1 [DICTATION]
 SUMMARY COMPLETION - PRACTICE 2
 SUMMARY COMPLETION - PRACTICE 2 [DICTATION]
 SUMMARY COMPLETION - PRACTICE 3
 SUMMARY COMPLETION - PRACTICE 3 [DICTATION]
 MAP LABELING COMPLETION 7A (video)
13:53
 MAP LABELING COMPLETION - PRECLASS 01
 MAP LABELING COMPLETION - PRECLASS 01 [DICTATION]
 MAP LABELING COMPLETION - PRECLASS 02
 MAP LABELING COMPLETION - PRECLASS 02 [DICTATION]
 MAP LABELING COMPLETION - ONCLASS
 MAP LABELING COMPLETION - ONCLASS [DICTATION]
 MAP LABELING COMPLETION - PRACTICE 1
 MAP LABELING COMPLETION - PRACTICE 1 [DICTATION]
 MAP LABELING COMPLETION - PRACTICE 2
 MAP LABELING COMPLETION - PRACTICE 2 [DICTATION]
 MAP LABELING COMPLETION - PRACTICE 3
 MAP LABELING COMPLETION - PRACTICE 3 [DICTATION]
 MAP LABELING COMPLETION - PRACTICE 4
 MAP LABELING COMPLETION - PRACTICE 4 [DICTATION]
 DIAGRAM LABELING COMPLETION 8A (video)
09:01
 DIAGRAM LABELING COMPLETION - PRECLASS
 DIAGRAM LABELING COMPLETION - PRECLASS [DICTATION]
 DIAGRAM LABELING COMPLETION - ONCLASS
 DIAGRAM LABELING COMPLETION - ONCLASS [DICTATION]
 DIAGRAM LABELING COMPLETION - ON CLASS (KEY)
 DIAGRAM LABELING COMPLETION - PRACTICE
 DIAGRAM LABELING COMPLETION - PRACTICE [DICTATION]
 FLOWCHART COMPLETION - PRECLASS
 FLOWCHART - PRECLASS [DICTATION]
 FLOWCHART COMPLETION - ON CLASS
 FLOWCHART COMPLETION - ON CLASS [DICTATION]
 FLOWCHART COMPLETION - PRACTICE 1
 FLOWCHART COMPLETION - PRACTICE 1 [DICTATION]
 FLOWCHART COMPLETION - PRACTICE 2
 FLOWCHART COMPLETION - PRACTICE 2 [DICTATION]
 FLOWCHART COMPLETION - PRACTICE 3
 FLOWCHART COMPLETION - PRACTICE 3 [DICTATION]
 FLOWCHART COMPLETION - PRACTICE 4
 FLOWCHART COMPLETION - PRACTICE 4 [DICTATION]
 MULTIPLE CHOICE 10A (video)
39:30
 MULTIPLE CHOICE - PRECLASS
 MULTIPLE CHOICE - PRECLASS [DICTATION]
 MULTIPLE CHOICE - ONCLASS
 MULTIPLE CHOICE - ONCLASS [DICTATION]
 MULTIPLE CHOICE - PRACTICE 1
 MULTIPLE CHOICE - PRACTICE 1 [DICTATION]
 MULTIPLE CHOICE - PRACTICE 2
 MULTIPLE CHOICE - PRACTICE 2 [DICTATION]
 MULTIPLE CHOICE - PRACTICE 3
 MULTIPLE CHOICE - PRACTICE 3 [DICTATION]
 MULTIPLE CHOICE - PRACTICE 4
 MULTIPLE CHOICE - PRACTICE 4 [DICTATION]
 MATCHING 11A (video)
17:43
 MATCHING - PRECLASS 01
 MATCHING - PRECLASS 01 [DICTATION]
 MATCHING - PRECLASS 02
 MATCHING - PRECLASS 02 [DICTATION]
 MATCHING - ONCLASS
 MATCHING - ONCLASS [DICTATION]
 MATCHING - ONCLASS (KEY)
 MATCHING - PRACTICE 1
 MATCHING - PRACTICE 1 [DICTATION]
 MATCHING - PRACTICE 2
 MATCHING - PRACTICE 2 [DICTATION]
 MATCHING - PRACTICE 3
 MATCHING - PRACTICE 3 [DICTATION]
 SECTION 1 - PRACTICE 1
Xem trước
 SECTION 1 - PRACTICE 1 [DICTATION]
Xem trước
 KEY SECTION 1 - PRACTICE 1
 SECTION 1 - PRACTICE 2
 SECTION 1 - PRACTICE 2 [DICTATION]
 SECTION 1 - PRACTICE 3
 SECTION 1 - PRACTICE 3 [DICTATION]
 SECTION 1 - PRACTICE 4
 SECTION 1 - PRACTICE 4 [DICTATION]
 SECTION 1 - PRACTICE 5
 SECTION 1 - PRACTICE 5 [DICTATION]
 SECTION 1 - PRACTICE 6
 SECTION 1 - PRACTICE 6 [DICTATION]
 SECTION 1 - PRACTICE 7
 SECTION 1 - PRACTICE 7 [DICTATION]
 SECTION 1 - PRACTICE 8
 SECTION 1 - PRACTICE 8 [DICTATION]
 SECTION 1 - PRACTICE 9
 SECTION 1 - PRACTICE 9 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 1
 SECTION 2 - PRACTICE 1 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 2
 SECTION 2 - PRACTICE 2 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 3
 SECTION 2 - PRACTICE 3 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 4
 SECTION 2 - PRACTICE 4 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 5
 SECTION 2 - PRACTICE 5 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 6
 SECTION 2 - PRACTICE 6 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 7
 SECTION 2 - PRACTICE 7 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 8
 SECTION 2 - PRACTICE 8 [DICTATION]
 SECTION 2 - PRACTICE 9
 SECTION 2 - PRACTICE 9 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 1
 SECTION 3 - PRACTICE 1 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 2
 SECTION 3 - PRACTICE 2 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 3
 SECTION 3 - PRACTICE 3 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 4
 SECTION 3 - PRACTICE 4 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 5
 SECTION 3 - PRACTICE 5 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 6
 SECTION 3 - PRACTICE 6 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 7
 SECTION 3 - PRACTICE 7 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 8
 SECTION 3 - PRACTICE 8 [DICTATION]
 SECTION 3 - PRACTICE 9
 SECTION 3 - PRACTICE 9 [DICTATION]
 SECTION 4 - PRACTICE 1
 SECTION 4 - PRACTICE 1 [DICTATION]
 SECTION 4 - PRACTICE 2
 SECTION 4 - PRACTICE 2 [DICTATION]
 KEY SECTION 4 - PRACTICE 1&2
 SECTION 4 - PRACTICE 3
 SECTION 4 - PRACTICE 3 [DICTATION]
 SECTION 4 - PRACTICE 4
 SECTION 4 - PRACTICE 4 [DICTATION]
 SECTION 4 - PRACTICE 5
 SECTION 4 - PRACTICE 5 [DICTATION]
 SECTION 4 - PRACTICE 6
 SECTION 4 - PRACTICE 6 [DICTATION]
 SECTION 4 - PRACTICE 7
 SECTION 4 - PRACTICE 7 [DICTATION]
 SECTION 4 - PRACTICE 8
 SECTION 4 - PRACTICE 8 [DICTATION]
 SECTION 4 - PRACTICE 9
 SECTION 4 - PRACTICE 9 [DICTATION]

Đăng ký khóa học

IELTS Reading band 5.5-6.5

599,000 đ Đăng ký