GRAM 2. Present perfect tenses | Các thì hiện tại hoàn thành**

Practice 1: Present tenses revision (Ôn tập các thì hiện tại)

Fill in the blank | Điền đáp án đúng


Practice 2: Present perfect (Thì hiện tại hoàn thành)

Fill in the blanks and number the picture | Điền đáp án đúng và đánh số các bức tranh

Xin được cảm ơn và xin phép giới thiệu bài giảng của cô Rebecca! Học viên nhớ học từ từ, có thể nghe nhiều lần + ghi chép + hoàn thành các bài tập nhé.

GAME 1: Present perfect tenses (Thì hiện tại hoàn thành)

Drag and drop | Kéo thả vào vị trí đúng

Xin được cảm ơn và xin phép giới thiệu bài giảng của cô Rebecca! Học viên nhớ học từ từ, có thể nghe nhiều lần + ghi chép + hoàn thành các bài tập nhé.

Practice 3: Present perfect progressive (Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

Fill in the blanks | Điền đáp án đúng

Practice 4: Present Perfect vs Present Perfect Continuous

  • Bài 1: Choose the right answer | Chọn đáp án đúng
  • Bài 2: Fill in the blanks | Điền đáp án đúng

GAME 2: Present perfect tenses

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

Hoàn thành
0 bình luận