VOCAB 2. Computer and Technology | Máy tính và công nghệ**

TOPIC

COMPUTER AND TECHNOLOGY

MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ


Practice 1: Technology (Công nghệ)

Fill in the blanks | Điền đáp án đúng

GAME 1: Technology

Drag and drop | Kéo thả vào vị trí đúng


GAME 2: Technology

Reorder the letters to get the right answer | Sắp xếp các chữ cái để được đáp án đúng

Practice 2: Technology (Công nghệ)

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

GAME 3: Technology

Drag and drop | Kéo thả vào vị trí đúng

Hoàn thành
0 bình luận