GRAM 1. Reported speech | Câu trực tiếp, gián tiếp**

REPORTED SPEECH | CÂU GIÁN TIẾP
Practice 1
Choose the correct answer | Chọn đáp án đúng
*Lưu ý: Phần lý thuyết ở cuối
Practice 2

Practice 3: Reported speech - Questions
Fill in the blank | Điền vào chỗ trống
Practice 4: Reported questions and commands
Rewrite sentences | Viết lại câu 
 Practice 5
Choose the correct answer | Chọn đáp án đúng

Reported speech

        Các thành phần cần biến đổi trong câu gián tiếp

1. Các đại từ

2. Thì của câu

3. Trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian

Hoàn thành
0 bình luận