GRAM 1. Past simple and Past continuous | Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn **

Practice 1: Past Simple Irregular Verb (Động từ quá khứ bất quy tắc)

Fill in the blanks | Điền đáp án đúng dạng quá khứ của các động từ sau

Xin được cảm ơn và xin phép giới thiệu bài giảng của cô Rebecca! Học viên nhớ học từ từ, có thể nghe nhiều lần + ghi chép + hoàn thành các bài tập nhé.

GAME 1: Past simple and Past continuous

Drag and drop | Kéo thả vào vị trí đúng

Xin được cảm ơn và xin phép giới thiệu bài giảng của cô Rebecca! Học viên nhớ học từ từ, có thể nghe nhiều lần + ghi chép + hoàn thành các bài tập nhé.

Practice 2: Past Simple vs Past Continuous (Phân biệt thì)

Fill in the blanks | Điền đáp án đúng

GAME 2: Past simple and Past continuous

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

Practice 3: Past Simple vs Past Continuous (Phân biệt thì)

  • Bài 1: Choose the right answer | Chọn đáp án đúng
  • Bài 2: Fill in the blanks | Điền đáp án đúng từ trong bảng

TOPIC: Past simple and Past continuous (Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn)

Hoàn thành
0 bình luận