GRAM 2. Pronouns | Các loại đại từ**

Practice 1: Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)

  • Bài 1: Fill in the blanks | Điền đáp án đúng
  • Bài 2: Fill in the blanks | Điền đáp án đúng

GAME 1: Subject and object pronouns 

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng


(Đại từ Part 1) Big thanks to teachers from onthiTOEIC!

Practice 2: Reflexive pronouns (Đại từ phản thân)

Fill in the blanks | Điền đáp án đúng

GAME 2: Reflexive pronouns 

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

Practice 3: Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

GAME 3: Possessive pronouns 

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng


Big thanks to Mrs. Trang Anh!

Practice 4: Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

Choose the right answer and fill in the blanks | Chọn đáp án đúng và điền đáp án vào chỗ trống

GAME 4: Relative pronouns

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng


(Đại từ Part 2) Big thanks to teachers from onthiTOEIC!

Practice 5: Demonstrative pronouns (Đại từ chỉ định)

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

GAME 5: Demonstrative pronouns

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

Practice 6: Indefinite pronouns (Đại từ bất định)

Fill in the blanks | Điền đáp án đúng

GAME 6: Indefinite pronouns

Drag and drop | Kéo thả vào vị trí đúng

Types of pronouns (Các loại đại từ)

Sort out the pronouns | Phân loại các đại từ

TOPIC: Pronouns (Đại từ)

Hoàn thành
0 bình luận