GRAM 1. Parts of a sentence | Các thành phần câu**

GAME 1: Sentence

Reorder the words | Sắp xếp lại các từ để được đáp án đúng

Practice 1: Parts of speech (Các thành phần trong câu)

  • Bài 1: Match the correct answers | Nối đáp án đúng
  • Bài 2: Drag and drop | Kéo thả vào vị trí đúng 

     *Lưu ý: Lý thuyết được đặt ở cuối trang


GAME 2: Parts of speech

Drag and drop | Kéo thả vào vị trí đúng

Practice 2: Parts of speech (Các thành phần trong câu)

Fill in the blanks | Điền đáp án đúng


Big thanks to teacher Lucy!
Practice 3: Speech parts (Các thành phần trong câu)
Reorder parts of the sentences | Sắp xếp lại các thành phần trong câu

TOPIC: Part of sentences (Các thành phần trong câu)

Hoàn thành
0 bình luận