VOCAB 1. About myself | Giới thiệu bản thân

TOPIC:

ABOUT MYSELF

GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN 

Gợi ý từ vựng

 • Introduce myself: tự giới thiệu bản thân
 • Sociable: cởi mở, thích giao du
 • Responsible: có trách nhiệm
 • Respect: tôn trọng/sự tôn trọng
 • Knowledgeable: hiểu biết rộng
 • Computer sciences: khoa học máy tính
 • Moody: tâm trạng hay thay đổi/ rầu rĩ
 • Strong/weak points: điểm mạnh/yếu
 • Major: chuyên ngành

Các mẫu câuPractice 1

Drag and drop | Kéo thả vào vị trí đúng. Sau đó viết một bài tương tự về bản thân bạn và gửi lên *STUDY SPACE

Practice 2

 • Bài 1: Choose the right answer | Chọn đáp án đúng
 • Bài 2: Correct the words in blue | Sửa những từ màu xanh thành đúng
 • Bài 3: Answer the questions | Trả lời các câu hỏi

* Sau khi điền xong bấm để kiểm tra đáp án, bấm F5 để làm lại từ đầu.

Học cách giới thiệu bản thân

Hoàn thành
0 bình luận