PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION | Cụm từ và Mệnh đề nhượng bộ _ Bài tập

GAME 1: Although, Despite, In spite of
GAME 2: No matter
GAME 3: Whatever, Whichever, Whoever, Wherever, Whenever
GAME 4: CLAUSES OF REASONS
Hoàn thành
0 bình luận