VOCAB _ Future jobs|Nghề nghiệp tương lai

TOPIC
JOBS | NGHỀ NGHIỆP


Practice 1
Drag and drop | Kéo và thả từ vào hình tương ứng

Practice 2
Matching | Nối để ghép thành câu có nghĩa

Practice 3
Choose the correct answer | Chọn đáp án đúng


Practice 4
Tap a letter to find the word | Xác định từ và ấn vào chữ cái đó để tìm


Hoàn thành
0 bình luận