GRAM _ Comparison|So sánh

COMPARISON | SO SÁNH

Practice 1: Comparison of Equality | So sánh bằng
Fill in the blank | Điền vào chỗ trống

So sánh bằng là khi chúng ta so sánh cái này như cái kia, cái này bằng cái kia.
Công thức: as + ADJ/ADV + as hoặc so + ADJ/ADV + as

Practice 2: Comparative and Superlative
Choose the correct answer | Chọn đáp án đúng


Practice 3: Comparatives | So sánh hơn

  • 1. Write the comparative form | Viết dạng so sánh hơn
  • 2. Write sentences using given words | Viết câu sử dụng từ đã cho
  • 3. Complete sentences | Hoàn thành câu

Practice 4: Comparatives
Put words in the correct order | Sắp xếp từ theo trật tự đúng

Practice 5: Superlative | So sánh nhất

  • 1. Write the superlative form | Viết dạng so sánh nhất
  • 2. Complete sentences | Hoàn thành câu
Hoàn thành
0 bình luận