PAST PERFECT, FUTURE PERFECT | Quá khứ hoàn thành, Tương lai hoàn thành _ Bài tập

Practice 1: Past Simple vs Past Perfect


Past tenses revision, an interactive worksheet by mada_1
liveworksheets.com
Practice 2: Past Tenses

Practice 3: Future Continuous - Future Perfect

Future tenses, an interactive worksheet by Doanthithuyngan
liveworksheets.com
Hoàn thành
0 bình luận