PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS | Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn _ Bài tập

Exercise 01: Present Simple vs Present Continuous | Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

https://www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/45383

Exercise 02: Present Simple vs Present Continuous

https://www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/424106

Exercise 03: Present Simple vs Present Continuous

https://www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/45394

Exercise 04: Present Simple vs Present Continuous

Exercise 5: Non-action (Stative) Verb | Động từ chỉ trạng thái

https://www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/108624

Exercise 06: Present continuous for future arrangement | Thì hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai

http://Present continuous for future arrangement


Hoàn thành
0 bình luận