SUBJECT - VERB AGREEMENT | Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ & Động từ _ Bài tập

Practice 3: S-V agreement

Choose the right answer | Điền chữ cái đầu của đáp án đúng


GAME 3: S-V agreement

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

Practice 4: S-V agreement

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng


GAME 4: S-V agreement

Choose the right answer | Chọn đáp án đúng

Hoàn thành
0 bình luận