POSSESSIVE CASE | Sở hữu cách _ Bài tập

o ca Lan và Hoa => Lan and Hoa's cat (chỉ cần thêm sở hữu cách vào danh từ cuối cùng - Hoa)

Sách của những cậu bé => The boys' books (Danh từ số nhiều, tận cùng "s" => chỉ cần thêm ' )

Đồ ăn của những đứa trẻ => The children's food (Danh từ số nhiều, KO tận cùng bằng "s" => thêm 's như thường)


Exercise 1: Possessive Nouns | Sở hữu cách

Truy cập link dưới đây => làm bài => Chụp ảnh kết quả gửi nhóm học tập

Possessive cases

Exercise 2: Possessive Cases | Sở hữu cách

Exercise 3: Possessive Nouns | Sở hữu cách

Exercise 4: Possessive Nouns | Sở hữu cách

Whose: của ai

VD: whose dress is this?: Đây là váy của ai?

Exercise 5: Possessive Nouns | Sở hữu cách

Hoàn thành
0 bình luận