Giới thiệu khóa học

Một sai lầm phổ biến của bất kỳ phụ huynh nào là cố gắng dạy tiếng Anh như một môn học. Đối với những người thông thái, điều đó có thể ổn, nhưng khi giới thiệu tiếng Anh cho trẻ em lần đầu tiên trong đời, nó sẽ không hoạt động theo cách đó.

Tiếng Anh cho trẻ em phải được thể hiện như một kỹ năng có thể đạt được bằng cách sử dụng liên tục. Học thuộc lòng hay học chăm chỉ không phải là giải pháp học tiếng Anh trẻ em nên luyện tập.

Nội dung khóa học

 Bài 1: Make a beautiful picture - a seabed and fish, out of plasticine
04:32
 Bài 2: Make a fish out of plasticine and paint a seabed
04:51
 Bài 3: Make a sea full of its inhabitants
04:07
 Bài 4: Make a sea full of its inhabitants
05:18
 Bài 5: Make an unusual translucent fish out of thin, colored filters
03:58
 Bài 6: Create a fish with oil pastels and water colours
03:44
 Bài 7: Make a beautiful swan with water paints, thread and semolina
03:21
 Bài 8: We will make a peacock using colored ink and… shaving cream
04:08
 Bài 9: We will use colored paper and make a parrot
06:01
 Bài 10: Just take some water colors and plasticine, a modelling tool and…
07:00
 Bài 11: Will will have a rooster
04:20
 Bài 12: Let’s create a rooster and a hen using… your own palms!
03:02
 Bài 13: You will have a phoenix
03:12
 Bài 14: We will draw a window
04:00
 Bài 15: We will draw a bush with green leaves
03:26
 Bài 16: We will make an oak in autumn out of plasticine
04:31
 Bài 17: We will make a beautiful picture out of plasticine and thread
06:07
 Bài 18
05:14
 Bài 19
06:09
 Bài 20
04:47
 Bài 21
03:19
 Bài 22
06:12
 Bài 23
05:53
 Bài 24
05:57
 Bài 25
05:36
 Bài 26
03:49
 Bài 27
05:09
 Bài 28
05:49
 Bài 29
04:46
 Bài 30
04:58
 Bài 31
03:44
 Bài 32
05:35
 Bài 33
04:44
 Bài 34
04:34
 Bài 35
05:53
 Bài 36
03:07
 Bài 37
05:07
 Bài 38
05:49
 Bài 39
06:06
 Bài 40
04:41
 Bài 41
06:49
 Bài 42
08:53
 Bài 43
09:04
 Bài 44
05:22
 Bài 45
06:30
 Bài 46
05:44
 Bài 47
04:40
 Bài 48
05:43
 Bài 49
04:42
 Bài 50
03:59
 Bài 51
04:30
 Bài 52
07:06
 Bài 53
05:35
 Bài 54
07:08
 Bài 55
10:30
 Bài 56
04:16
 Bài 57
06:42
 Bài 58
04:58
 Bài 59
06:21
 Bài 60
06:45
 Bài 61
05:30
 Bài 62
06:18
 Bài 63
03:39
 Bài 64
 Bài 65
 Bài 66
 Bài 67
 Bài 68
 Bài 69
 Bài 70

Đăng ký khóa học

6 tháng

499,000 đ
12 tháng
Đăng ký

Xuất xứ: Mỹ

6 tháng

299,000 đ Đăng ký